Опис досвіду роботи з теми
"Технології формування соціальної   компетентності випускника ліцею засобами      іноземної мови"
Орієнтація на компетентнісний підхід є одним із шляхів оновлення змісту освіти і узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією в європейський і світовий простір. У сучасному суспільстві виникає потреба розвивати вміння людини брати участь у міжкультурному спілкуванні засобами іноземної мови, тому необхідною умовою навчання є впровадження таких методик, які б максимально розкривали потенціал ліцеїстів та сприяли підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов.
У «Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи» (2000г.) стверджується, що стрижень шкільної освіти - «розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє критично мислити, обробляти різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й вміння для творчого рішення проблем».
Компетентнісно орієнтований підхід може стати такою інноваційною домінантою модернізації освіти за рахунок внесення в нього фрагментів соціальних практик, активного залучення педагогів, громадськості до визначення ключових життєвих компетентностей, шляхів та засобів їх розвитку в навчальному закладі.
Такий підхід вважає за основу освіти не знання, а більш складну структуру - життєву компетентність особистості. Він не відміняє знання, не відкидає необхідності формування бази знань, умінь та навичок. Він акцентує увагу на необхідності нового розуміння знань як інструмента рішення життєвих проблем, на потребі інтеграції знань в компетентність.
Під компетентністю розуміють знання, уміння и життєвий досвід, необхідний для рішення конкретних життєвих задач.
Однією із ключових компетентностей є соціальна, яка передбачає уміння співробітництва, розвиток вольових  якостей, здатність розв’язувати конфлікти, уміння приймати рішення й відповідати за свою діяльність.
Для такого оволодіння необхідне створення особливого простору навчальної діяльності, де учні активно залучаються до колективного пошуку істини, висловлюють, аргументують свою точку зору, слухають і розуміють альтернативну думку, з повагою відстоюють свою позицію в толерантному діалозі, використовують свій власний досвід соціалізації. Створенню такого простору сприяють інноваційні педагогічні технології.

             ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Розроблена науковцями Бостонського центру розвитку етики та виховання й протягом декількох років апробується в школах України.
Цілі та завдання технології:
1.Формування пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети вивчення даної теми.
2.Розвиток внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання.
3.Підтримування пізнавальної активності учнів.
 4.Спонукання учнів до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її грунті формування аналітичного судження. 
5.Розвиток критичного способу мислення.

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Інтерактивна модель навчання: учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання; учень розуміє, що він робить, рефлексує з приводу того, що знає, вміє та здійснює; навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів; відбувається  взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці); організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій. Використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставини та відповідної ситуації.
Цілі та завдання технології:
1.Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел;
2.Формування глибокої внутрішньої мотивації;
3.Класифікація інтерактивних технологій:
4.Технологія кооперативного навчання;
5.Технологія колективно-групового навчання;
6.Технології ситуативного навчання;
7.Технології опрацювання дискусійних питань.

ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ
Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О.Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб’єкта педагогічної праці. Німецький педагог А.Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.
Цілі і завдання проектної технології:
1.Не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.
2.Сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок.
3.Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирання інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки.

                                ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Модульне навчання зародилося як альтернативний напрям навчання, що базується на позиціях інноваційно-творчого погляду на педагогічний процес у противагу традиційному.
Основними підходами до організації навчального процесу є:
1.Завдання з випереджальним вивченням теорії.
2.Вивчення матеріалу за допомогою дидактично виважених, змістовно  пов’язаних і закінчених блоків-модулів.
3.Проблемний підхід до навчання.
4.Індивідуально-диференційований підхід.
5.Організація активної науково-пошукової діяльності учнів.
6.Технологізація навчального процесу.
Потенціал продуктивних технологій є дуже високим. Його реалізація безпосереднім чином впливає на досягнення такого результату навчання як компетентність.

3 коментарі:
 1. п

  Приємно спостерігати за молодим спеціалістом, яка доклала чимало зусиль та досягла високих результатів. Вітаю.

  ВідповістиВидалити
 2. Нині тема формування соціально компетентної особистості випускника є актуальною для всіх освітян. Я почерпнула багато цікавого для своєї методичної скарбнички. Дякую!

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую за відгук! Ця тема є не тільки актуальною, а ще й надзвичайно цікавою. Сьогодення справді потребує соціально компетентної особистості, тому крокуємо в ногу з часом!

  ВідповістиВидалити